לא לסגירת מתקן חולות

חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ח-2017 (דצמבר 2017)