קידום החוק למניעת הסתננות (תיקון 4)

הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות שיפוט) (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ד-2013
דצמבר 2013