יוזמת המרכז למדיניות הגירה ישראלית: חוק הפיקדון

חוק פיקדון כספי מסתננים, חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל
(תיקוני חקיקה והוראות שעה), התשע"ה–2014*