read more
read more
read more
read more
read more
read more

דוח חדש של המרכז למדיניות הגירה ישראלית חושף את נתוני הפשיעה של אוכלוסיית המסתננים

לקריאת הדוח המלא לאחר עיכוב שנמשך חודשים רבים בטענה כי העברת נתוני פשיעת המסתננים "עלולה לתייג אותם" ואף "לפגוע ברגשותיהם", המרכז קיבל לידיו את נתוני הפשיעה העדכניים ביותר של אוכלוסייה זו. בדוח זה אנו מפריכים את המידע השקרי הנפוץ בסוגיה זו וח…
read more

הצפת מערכת המקלט של ישראל

קידום החוק למניעת הסתננות (תיקון 4) הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות שיפוט) (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ד-2013 דצמבר 2013