read more
read more
read more
read more
read more
read more

דוח חדש של המרכז למדיניות הגירה ישראלית חושף את נתוני הפשיעה של אוכלוסיית המסתננים

לאחר עיכוב שנמשך חודשים רבים בטענה כי העברת נתוני פשיעת המסתננים "עלולה לתייג אותם" ואף "לפגוע ברגשותיהם", המרכז קיבל לידיו את נתוני הפשיעה העדכניים ביותר של אוכלוסייה זו. בדוח חדש וראשוני אנו מפריכים את המידע השקרי הנפוץ בסוגיה זו וחושפים כי בניגוד ל…
read more

הצפת מערכת המקלט של ישראל

קידום החוק למניעת הסתננות (תיקון 4) הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות שיפוט) (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ד-2013 דצמבר 2013