קידום החוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקון 5)

חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), התשע"ה-2014